Obchodní podmínky

Úvod InfoObchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


         I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) platí při nákupu v internetovém obchodě www.rekoo.cz, jehož provozovatelem je Peter Jurášek Rekoo, se sídlem Krátka 935/13, 03901, Turčianske Teplice, IČO: 52631753, zapsaná u Okresního soudu Žilina, vložka číslo:77098/L, email: info@rekoo.sk, kontaktní osoba: Peter Jurášek.
 2. Obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím na straně druhé.
 3. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platnými právními předpisy na Slovensku.
 4. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem:
  č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů;
  č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů;
  č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů;
  č. 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 1/2003 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 5. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů.

        II. Vymezení pojmů

 1. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.
 2. Prodávajícím je společnost Peter Jurášeki rekoo, který provozuje internetový obchod. Jeho předmětem je prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu a je umístěn na internetové stránce www.rekoo.cz (dále jen „internetový obchod“).
 3. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím.
 4. Zákazníkem našeho internetového obchodu může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží v internetovém obchodě. Zákazníkem podle těchto obchodních podmínek se za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, které má být objednané zboží odevzdáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zplnomocnění k převzetí objednaného zboží.

        III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky uveřejněné v internetovém obchodě, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko „Vložit do košíku“, vyplní objednávkový formulář (e-mail, v případě zakoupení zboží doručovací adresu), zvolí si počet produktů (případně zpřesní parametry produktu) a zvolí způsob platby. Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Při odeslání objednávky kupující potvrzuje aktivním zaškrtnutím, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 2. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží v internetovém obchodě, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Bez zbytečného odkladu vám po zpracování vaší objednávky na vámi zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady na doručení (poštovné), způsob platby, údaje o místě, kam má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případně další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí a potvrzení vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy.
 3. V případě, že máte u nás vytvořen účet, vaše objednávka bude zároveň archivována v sekci Moje objednávky, do které budete mít přístup jen vy po přihlášení. Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace týkající se jeho objednávky.
 4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována ve formě e-mailových zpráv.
 5. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“ dobírkou v místě dodání zboží, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky).
 6. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.
 7. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto smlouvu zkontrolovat, případně ji opravit. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud tomu nebrání okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném jazyce.
 8. Provozovatel společně se zbožím dodá kupujícímu náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), příp. záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).
 9. V případě, že je k objednávce zvolený dárek, na který má Zákazník za splnění určitých podmínek nárok, vyhrazujeme si právo na změnu dárku podle aktuálních skladových zásob.
 10. Kupující může zrušit objednávku e-mailem nebo telefonicky, pokud ještě nebyla vyřízena. Chcete-li objednávku zrušit, kontaktujte nás prostřednictvím mailu info@rekoo.sk nebo na tel. čísle +421 905751515

        IV. Cena

 1. Všechny ceny zboží a služeb jsou uváděny jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výši stanovené platným právním předpisem.
 2. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud u konkrétního výrobku není uvedeno jinak.
 3. Jakékoliv dodatečné slevy, které jsou poskytovány nad rámec slev uváděných u jednotlivých produktů na naší internetové stránce, individuální slevy pro zákazníky nebo slevy poskytované na základě spolupráce našeho internetového obchodu s třetími stranami, nejsou vzájemně kombinovatelné.
 4. Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedena včetně případně všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

        V. Dodací podmínky

 1. Zboží, které je na skladě, je expedováno nejpozději následující pracovní den.
 2. Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.
 3. Obvyklé doručení objednávky je do 48 hodin, avšak ve výjimečných situacích se může lhůta doručení prodloužit, za což se předem omlouváme. Pokud objednané zboží nebo část zboží z objednávky nelze dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme vás o této situaci informovat v co možná nejkratší době a sdělíme vám předpokládaný termín dodání zboží nebo navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dnů na Vámi určený bankovní účet.
 4. Objednávky jsou vyřizovány průběžně každý pracovní den.
 5. Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
 6. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států uskutečňujeme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.

        VI.   Místo a způsob dodání

 1. Závazek dodat zboží je splněn odevzdáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce. Zboží zasíláme formou dopisu/balíku nebo dopisové / balíkové dobírky, případně kurýrem za příplatek. K dodací lhůtě je potřeba připočítat  případně 1 pracovní den pro doručení kurýrní službou.
 2. Zboží si můžete vyzvednout v Zásilkovně – osobní odběr.
 3. O tom, že vaše objednávka byla odevzdána přepravci, vás budeme informovat e-mailem. Pokud vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dní po obdržení tohoto e-mailu, kontaktujte prosím příslušného dopravce i nás. Bližší informace o vašem balíku a možných důvodech nedoručení vám po prověření následně poskytneme e-mailem. Pokud máte u nás zřízený uživatelský účet, můžete si aktuální stav vyřizování vaší objednávky kdykoliv zkontrolovat v sekci Moje objednávky.
 4. Zákazník je povinen převzít zboží v dohodnutém místě a čase osobně, nebo zajistit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je v případě platby na dobírku zároveň dokladem o zaplacení zboží. Součástí zásilky je vždy daňový doklad – faktura.
 5. Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, pokud zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky – poštovné související se zpětným zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky není možné. Prodávající má právo i neuplatnit právo na náhradu škody nebo toto právo uplatnit jen z části.
 6. Nezodpovídáme za zpožděnou dodávku zboží zaviněnou nesprávně uvedenou adresou příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání. Převzetím zboží přechází na zákazníka také nebezpečí náhodné zkázy a náhodného poškození.
 7. Při převzetí zásilky je zákazník oprávněn zkontrolovat zásilku, jestli není poškozený obal zásilky (mechanické poškození způsobené přepravou) a jestli je zboží bez vad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít. V případě, že je zásilka porušená, kupující zboží nepřevezme a sepíše s doručovací společností protokol.

      VII.  Způsob platby, poštovné a jiné poplatky 

 1. Kupní cenu kupující zaplatí prodávajícímu:
  a) platební kartou-online 
  b) na dobírku
  c) bankovním převodem na číslo účtu: Fio banka: 2002293934/2010
 2. K uvedeným cenám zboží připočítáváme podle způsobu a adresy dodání poplatek za přepravu. Kompletní podmínky přepravného si můžete prohlédnout zde.
 3. Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.

     VIII. Přepravné a balné


        1. Společnost Rekoo si balné neúčtuje.

        2. Cena přepravného je konečná, uvedena v CZK:

                  

Hmotnost zásilky   Zásilkovna-výdejní místo  Zásilkovna-doručení na adresu 
do 2 kg 99  125
do 10 kg 119 129

  

Suma objednávky Doručení - výdejní místo     Doručení na adresu                   
do 1500CZK 99  125 
nad 1500CZK zdarma zdarma

 
            Dobírka : +35CZK platba dobírkou možná od minimální částky objednávky 400 CZK

 

        3. Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě                           písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.                     

 

      IX. Záruční doba

 1. Na veškeré prodávané zboží je poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců. Doba začíná plynout od převzetí věci kupujícím.

       X. Výměna, vrácení, reklamace zboží


            Kupující má právo na výměnu, vrácení a reklamaci zboží.

 1. Pro výměnu, vrácení a reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím našeho internetového obchodu kupujíci oznámi tento požadavek písemne prostřednictvím mailu: info@rekoo.sk. Pro reklamaci, nebo výměnu zboží kupujíci uvede důvod požadavku.
 2. Prodávající odpovídá za prokázané výrobní vady zboží. Kupující má právo na vrácení zboží.
 3.  Uplatněním práva kupujícího na vrácení/reklamaci zboží se prodávající zavazuje po obdržení této žádosti zaslat kupujícímu e-mailem  potvrzení o přijetí. Kupující je rovněž informován e-mailem o následném vyřízení své žádosti. Vrácení zboží/reklamace jsou řešeny vrácením finančních prostředků  za zboží na bankovní účet kupujícího v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění žádosti. Pokud k převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím dojde v den pozdější než v den, kdy bylo vrácení/reklamace podáno, počínají lhůty pro vyřízení vrácení/reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím, nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní převzetí předmětu vrácení/reklamace podávající stranou.
 4. V případě výměny a vrácení zboží musí zboží splňovat kritéria (zboží nejeví známky používání, není otevřeno balení), na která je kupující upozorněn.
 5. Způsob vyřízení reklamace bude oznámen do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se  reklamace vyřídí ihned; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení však nesmí trvat déle než třicet 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy  prodávající znemožní  převzetí předmětu reklamace.
 6.  V případě uplatnění reklamace spotřebitel informuje prodávajícího sepsáním a zasláním požadavku na mailovou adresu: info@rekoo.sk a zašle zboží zabalené do obalu vyhovujícího přepravě spolu s vytištěným shrnutím reklamace na adresu prodávajícího. V případě vrácení  nebo reklamace, může kupující vrátit zboží přes jakoukoliv pobočku Zásilkovny na náklady prodávajícího-prodávajíci poskytne po ozámení reklamace kód pro podání vratky pro odesílatele, nebo na vlastní náklady doporučeně poštou na adresu: Peter Jurášek Rekoo, Krátka 935/13,03901 Turčianske Teplice. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí reklamace, je povinen vložit do balíku identifikační údaj ve formě čísla objednávky.
 7. V případě výměny věci za novou začíná plynout nová záruční doba od jejího převzetí.     
 8. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud  spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni    neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
 9. Alternativního řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.
 10. Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na    Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. Platforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Spotřebitel může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu k řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Peter Jurášek Rekoo, je  Inspektorát SOI-Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č.: +42141 7632 130, +42141 7632 139, e-mail: za@soi.sk, nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je k dispozici na stránce http://www.mhsr.sk.)

 

 

 

XI. Odstoupení od smlouvy

 1. Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostor prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta na odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední.
 2. Pokud je předmětem kupní smlouvy dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží. Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, ruší se tím i každá případná doplňková smlouva s ní související.
 3. V souladu s ust. §517 ods. 1 Občanského zákoníku může zákazník uplatnit odstoupení i jen ve vztahu k části předmětu smlouvy (pokud předmětem smlouvy, resp. závazné objednávky, bylo dodání několika kusů zboží), a v takovém případě se smlouva ruší jen v této části.
 4. Spotřebitel je povinen, pokud toho práva chce využít, doručit písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně nejpozději poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího nebo toto odstoupení odevzdat poštovní přepravě nejpozději poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat nebo doručit osobně předmět smlouvy, od které odstupuje, společně s veškerou dokumentací – např. kopií faktury, návodem a jinou dokumentací ke zboží, která mu byla doručena společně se zbožím, nejpozději však do 14 dní ode dne odstoupení.
 5. Doporučujeme kupujícím, aby zboží zasílali doporučeně jako pojištěnou zásilku.
 6. Odstoupení od smlouvy musí kupující provést sepsáním požadavku na vrácení nebo reklamaci zboží nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí požadavku, je povinen vložit do balíku ke zboží na vrácení identifikační údaj ve formě čísla objednávky. Formulář k odstoupení od kupní smlouvy zde.
 7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované k vyřízení požadavku, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijaté plnění, zejména číslo účtu anebo poštovní adresu kupujícího.
 8. Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato.
 9. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Sb., ale i náklady prokazatelně vynaložené na objednání zboží do 14 dní ode dne doručení odstoupení od smlouvy, avšak nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží.Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy má spotřebitel právo na vrácení nákladů za nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.
 10. V souladu s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Sb. zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
   – prodej zboží zhotoveného podle specifických požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného konkrétně pro jednoho spotřebitele.
 11. Spotřebitel nese odpovědnost za jakékoliv snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný ke zjištění funkčnosti a vlastností zboží.
 12. V případě uplatnění reklamace spotřebitel informuje prodávajícího sepsáním a zasláním požadavku na mailovou adresu: info@rekoo.sk a  zašle zboží zabalené do obalu vyhovujícího přepravě spolu s vytištěným shrnutím reklamace na adresu prodávajícího. V případě vrácení  nebo reklamace, může kupující vrátit zboží přes jakoukoliv pobočku Zásilkovny na náklady prodávajícího-prodávajíci poskytne po ozámení reklamace kód pro podání vratky pro odesílatele, nebo na vlastní náklady doporučeně poštou na adresu: Rekoo, Krátka 935/13,03901  Turčianske Teplice. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí reklamace, je povinen vložit do balíku identifikační údaj ve formě číslao bjednávky. Po převzetí zboží prodávajícím provede prodávající výměnu zboží ve lhůtě 30 dní ode dne přijetí zboží.

     XII. Ochrana osobních údajů

 1. Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracovávání a ochraně najdete na stránce v odkaze cookies.

   XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Všechna dojednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, strany se dohodly, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z všeobecných závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázaný žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafiky, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivovaná prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek.
 7. Dozor nad dodržováním povinnosti prodávajících vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétní pracoviště: Inspektorát SOI se    sídlem v Žilině  pro Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č.: +42141 7632 130,  e-mail:    za@soi.sk, nebo na  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.
 8. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.rekoo.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijímá, což také potvrdí aktivním zatrhnutím při potvrzení objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek. Na uzavřené objednávky se však vztahuje znění platné v čase provedení objednávky.
 9. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.3.2022 a ruší předcházející znění všeobecných obchodních podmínek.

 

 

Copyright 2022 - 2024 © rekoo.cz