Reklamace

Úvod KontaktReklamace

X. Výměna, vrácení, reklamace zboží


            Kupující má právo na výměnu, vrácení a reklamaci zboží.

 1. Pro výměnu, vrácení a reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím našeho internetového obchodu kupujíci oznámi tento požadavek písemne prostřednictvím mailu: info@rekoo.sk. Pro reklamaci, nebo výměnu zboží kupujíci uvede důvod požadavku.
 2. Prodávající odpovídá za prokázané výrobní vady zboží. Kupující má právo na vrácení zboží.
 3.  Uplatněním práva kupujícího na vrácení/reklamaci zboží se prodávající zavazuje po obdržení této žádosti zaslat kupujícímu e-mailem  potvrzení o přijetí. Kupující je rovněž informován e-mailem o následném vyřízení své žádosti. Vrácení zboží/reklamace jsou řešeny vrácením finančních prostředků  za zboží na bankovní účet kupujícího v zákonné lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uplatnění žádosti. Pokud k převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím dojde v den pozdější než v den, kdy bylo vrácení/reklamace podáno, počínají lhůty pro vyřízení vrácení/reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu vrácení/reklamace prodávajícím, nejpozději však od okamžiku, kdy prodávající znemožní převzetí předmětu vrácení/reklamace podávající stranou.
 4. V případě výměny a vrácení zboží musí zboží splňovat kritéria (zboží nejeví známky používání, není otevřeno balení), na která je kupující upozorněn.
 5. Způsob vyřízení reklamace bude oznámen do 5 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména je-li požadováno technické posouzení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se  reklamace vyřídí ihned; v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později, vyřízení však nesmí trvat déle než třicet 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Dojde-li k převzetí předmětu reklamace prodávajícím v den pozdější, než je den uplatnění reklamace, počínají lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od okamžiku, kdy  prodávající znemožní  převzetí předmětu reklamace.
 6.  V případě uplatnění reklamace spotřebitel informuje prodávajícího sepsáním a zasláním požadavku na mailovou adresu: info@rekoo.sk a zašle zboží zabalené do obalu vyhovujícího přepravě spolu s vytištěným shrnutím reklamace na adresu prodávajícího. V případě vrácení  nebo reklamace, může kupující vrátit zboží přes jakoukoliv pobočku Zásilkovny na náklady prodávajícího-prodávajíci poskytne po ozámení reklamace kód pro podání vratky pro odesílatele, nebo na vlastní náklady doporučeně poštou na adresu: Peter Jurášek Rekoo, Krátka 935/13,03901 Turčianske Teplice. Pokud kupující nemá možnost vytisknout si shrnutí reklamace, je povinen vložit do balíku identifikační údaj ve formě čísla objednávky.
 7. V případě výměny věci za novou začíná plynout nová záruční doba od jejího převzetí.     
 8. Kupující má právo na úhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud  spotřebitel není spokojený se způsobem, kterým prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má možnost obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni    neodpoví do 30 dní ode dne jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu podle § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
 9. Alternativního řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), který při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.
 10. Kupující, který je spotřebitelem, se může za účelem mimosoudního řešení sporu obrátit na    Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č.64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v souladu s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace spotřebitel nalezne na internetové adrese http://www.coi.cz. Platforma na řešení on-line sporů se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 11. Spotřebitel může na podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu k řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Příslušným subjektem k alternativnímu řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Rekoo, je  Inspektorát SOI-Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 Odbor výkonu dozoru tel. č.: +42141 7632 130, +42141 7632 139, e-mail: za@soi.sk, nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky (seznam je k dispozici na stránce http://www.mhsr.sk.)

  

           Reklamační formulář ke stažení

                                                                                                           

Copyright 2022 - 2024 © rekoo.cz